Partnerët tanë

Shoqata kombëtare

Shoqata kombëtare

Key to success

One of the keys to succes is our collaboration with National Societies. EAU Patient Information relies on the expertise of the society’s members for translation and localisation of the content.

This page provides an overview of associations involved in the translation and localisation of EAU Patient Information.

Shoqata Bullgare e Urologjisë (BAU)

Shoqata Bullgare e Urologjisë (BAU) u krijua në vitin 1960. Sot ajo ka 250 urologë dhe rreth 5% e tyre janë gra. Qëllimet kryesore të BAU janë që të mbështesë dhe zhvillojë urologjinë në Bullgari duke nxitur kërkimin shkencor të kryer nga anëtarët e saj në fushën e urologjisë, duke ruajtur nivelin e lartë të kualifikimit profesional të urologëve, dhe duke zbatuar arritjet e fundit botërore në urologji dhe promovimin e arritjeve të urologëve bullgarë.

Deri tani BAU ka organizuar 7 kongrese kombëtare për tema të ndryshme – urolitiazë, uro-onkologji, hiperplazi beninje të prostatës, kirurgji plastike, transplantime të veshkave, endourologji, andrologji, etj. Në vitin 2012 BAU mikpriti Kongresin e 8-të të Shoqatave të Urologëve të Evropës Juglindore nën patronazhin e Shoqatës Evropiane të Urologjisë.

Shoqata Dominikane e Urologjisë (SDU)

Shoqata Dominikane e Urologjisë (SDU), u krijua në vitin 1958 dhe aktualisht përbëhet nga më shumë se 160 urologë. Ajo synon të promovojë aktivitetet shkencore dhe kulturore që lidhen me gjithë fushën e urologjisë. Për më tepër, ajo lartëson dhe mbështet të gjitha nismat për përhapjen dhe kërkimin në këtë disiplinë për të përmirësuar trajnimin e anëtarëve të saj. Që nga viti 2007, shoqata është anëtare e Konfederatës së Urologëve Amerikane (CAU).

Shoqata Finlandeze e Urologjisë (FUA)

Shoqata Finlandeze e Urologjisë (FUA) u themelua në vitin 1954 dhe ka afërsisht 200 anëtarë. Urologjia u bë një specialitet mjekësor në Finlandë në vitin 1999. Ka rreth 130 urologë që punojnë në mënyrë aktive në Finlandë dhe një e pesta e tyre janë gra. Megjithatë, ekziston një nevojë për më shumë urologë për t’u kujdesur për problemet urologjike të një nga popullsive me plakjen më të shpejtë në Evropë. Ka katër grupe kërkimore që lidhen me FUA, FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo and FinnIC. Ditët Dimërore të Urologjisë në muajin shkurt është ngjarja kryesore vjetore e FUA. Ajo organizohet së bashku me infermierët e urologjisë.

Shoqata Helene e Urologjisë (HUA)

Shoqata Helene e Urologjisë (HUA) u themelua në vitin 1931 dhe ka selinë e saj në Athinë. Ajo përbëhet nga një trupë shkencore dhe edukative me qëllimin promovimin e fushës së urologjisë në Greqi. HUA boton revistën “Urologjia Helene.” Anëtarët e saj janë urologë dhe profesionistë mjekësore të tjerë të specializuar. Shoqata ka dhjetë departamente me nën-specialitete dhe
Sektori Endourologjik, Laparoskopik dhe Uroteknologjik ka ofruar përkthimin grek të Informacionit për pacientin të EAU.

Shoqata Spanjolle e Urologjisë (AEU)

Shoqata Spanjolle e Urologjisë (AEU) u themelua në vitin 1911 dhe ka 1897 anëtarë aktivë dhe 200 mjekë të brendshëm. Shoqata boton një revistë, “Actas Urológicas Españolas”, e cila është gjithashtu fletorja zyrtare të CAU (Konfederata Amerikane e Urologjisë). AEU ka grupe pune në onkologji, litiazë, laparoskopi dhe robotikë, urologji funksionale, andrologji, transplantim, dhe pediatri. Kërkimi organizohet nga Fondacioni për Investigime Urologjike (FIU).

Shoqata Turke e Urologjisë (TAU)

Shoqata Turke e Urologjisë (TAU) u themelua në vitin 1933 dhe ka 1753 anëtarë dhe 600 mjekë të brendshëm. Shoqata boton “Fletoren Turke të Urologjisë” dhe ka mikpritur Kongresin e 22-të Kombëtar të Urologjisë në vitin 2012. Në vitin 2004, TAU organizoi Kongresin e 19 vjetor të EAU në Stamboll dhe në vitin 2010 dhe organizoi Takimin e 6-të të Evropës Jugindore të EAU (SEEM). Turqia është një nga pesë vendet më të mëdha në aspektin e prodhimit shkencor në fushën e urologjisë, falë kontributit të anëtarëve të TAU. Shoqata vazhdon të punojë për zhvillimin dhe progresin e urologjisë në Turqi.

Croatian Society of Urology (HUD)

The Croatian Society of Urology (HUD) was founded in 1992. However, urology has a long history in Croatia as the first urological ward has been active since 1894. Today, the Croatian Society of Urology has more than 150 members and around 30 residents. The society is very active with yearly meetings usually held during regional congresses. It organises a national congress every four years. It acts as ongoing bridge between our patients and practicing urologists. We work in collaboration with the national organisation of urological nurses.

Polish Urological Association (PUA)

The Polish Urological Association (PUA) was founded in 1949. Today, it consists of following working groups: Young Urologists, Endourology and ESWL, Military Urologists, Sexuology and Andrology, and the Urological Nurses Association. PUA actively promotes urological knowlegde to the general population, focuses on new research and translates the EAU Guidelines into Polish. The association has organized over 40 annual Scientific Congresses.

Slovak Urological Society (SUS)

The Slovak Urological Society is from historical point of view a direct continuation of the professional activities of the Czechoslovak Urological Association.  The Slovak branch of the Czechoslovak Urological Association was established in  year 1957. Independent  Slovak Urological Society has been founded in year 1993, which has  now more than 370 members. The society has recently created a section for residents whose membership includes all young residents specialising in urological training. Duration of urological specialisation training is five years.

Cooperation with the Czech Urological Society represents a significant part of the international activities of the Slovak Urological Society. The second significant international function  is the activity within the European Association  of  Urology and  Central European Urological  Office. In the framework of this cooperation in the year 2010 was in Bratislava 10th   Central European Meeting. Nearly 400 participants have registered for the anniversary meeting with many coming from neighboring countries such as Romania, Poland, Slovenia, Czech Republic and  Hungary.

In Slovakia, there is a total  22 urological departments, which carry out the open urological, endoscopical and laparoscopic procedures. We have one centre for robotic surgery  and five centres for  kidney transplantation.

One of our major challenges are efforts  to bring to our patients the most advanced urological  diagnostic and therapeutic procedures.

Urological Association of Kosovo (UKK)

The Urological Association of Kosovo (UKK) was established in Prishtina in 2001. The association holds symposia where they invited urologists from Albania, Macedonia, Turkey, and Hungary, as well as presenters from the EAU. The UKK also organizes the Prostate Days for the general public and an annual scientific meeting on urological problems. All Kosovar urologists are members of the EAU.

Czech Urological Society (CUS)

Under construction.

Latvian Urological Association

Under construction.