Naši partneri

Partneri projektu

Partneri projektu

Projekt EAU Informácie pre pacientov je výsledkom spolupráce mnohých projektových partnerov podieľajúcich sa na jeho úspechu.

EAU Guidelines Office

EAU Guidelines Office (kancelária EAU pre tvorbu usmernení) zodpovedá za prípravu usmernení Európskej urologickej asociácie. Usmernenia EAU Guidelines vychádzajú z najnovších vedeckých poznatkov a poskytujú klinické odporúčania v oblasti urologickej starostlivosti. Na ich príprave sa podieľa 23 pracovných skupín, v ktorých pôsobí takmer 200 medzinárodných odborníkov na urológiu. Usmernenia EAU sú pravidelne aktualizované, dostupné v rôznych formátoch a publikáciách. Viacjazyčné materiály sú prístupné aj na webovej stránke.
Prečítajte si viac o usmerneniach EAUhttp://www.uroweb.org/guidelines/

Sekcia EAU pre urolitiázu

Sekcia EAU pre urolitiázu (EULIS) napomáha rozvoj poznatkov, vyšetrení a liečby výskytu močových kameňov a podporuje dialóg, výskum a vzdelávanie vo všetkých oblastiach týkajúcich sa tohto urologického ochorenia.
Prečítajte si viac o EULIS>

Sekcia urolitiázy Skupiny mladých akademických urológov pri EAU

Sekcia urolitiázy Skupiny mladých akademických urológov pri EAU zatupuje mladých a aktívnych urológov, ktorí sa zaujímajú o urologický výskum a akademické aktivity súvisiace s diagnostikou a liečbou močových kameňov.

Európska asociácia urologických sestier (EAUN)

EAUN zastupuje viac než 2 500 sestier poskytujúcich urologickú starostlivosť. Je to živá, dynamická organizácia zameraná na zabezpečovanie výnimočnej urologickej starostlivosti, pri ktorej je pacient na prvom mieste. Spoločnosť poskytuje urologickým sestrám podporu prostredníctvom vzdelávacích a vedeckých aktivít, ako aj formou rôznych odborných publikácií.
Prečítajte si viac o EAUN >

Bulharská urologická asociácia (BAU)

Bulharská urologická asociácia (BAU) bola založená v roku 1960. V súčasnosti združuje 250 urológov, z ktorých približne 5 % tvoria ženy. Hlavným cieľom BAU je podporovať a rozvíjať urologickú starostlivosť v Bulharsku podporou vedeckého výskumu svojich členov s cieľom zabezpečiť vysokú odbornú kvalitu bulharskej urológie a implementovať najnovšie medzinárodné poznatky v tejto oblasti, ako aj prezentovať výsledky práce bulharských urológov v zahraničí.
BAU doposiaľ zorganizovala 7 národných kongresov na rôzne témy – urolitiáza, uroonkológia, nezhubné zväčšenie prostaty, plastická chirurgia, transplantácie obličiek, endourológia, andrológia atď. V roku 2012 BAU usporiadala 8. kongres urologických asociácií juhovýchodnej Európy pod záštitou Európskej urologickej asociácie.

Fínska urologická asociácia (FUA)

Fínska urologická asociácia (FUA) vznikla v roku 1954 a má takmer 200 členov. Urológia sa vo Fínsku stala samostatnou medicínskou špecializáciou v roku 1999. Vo Fínsku je približne 130 aktívnych urológov, jednu pätinu z nich tvoria ženy. Starostlivosť o urologické problémy jednej z najrýchlejšie starnúcich populácií v Európe si však neustále vyžaduje väčší počet urológov. Súčasťou FUA sú aj štyri špecializované výskumné skupiny – FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo a FinnIC. Spoločne s fínskymi urologickými sestrami FAU vo februári organizuje Zimné urologické dní, ktoré sú jej hlavným výročným podujatím.

Grécka urologická asociácia (HUA)

Grécka urologická asociácia (HUA) so sídlom v Aténach bola založená v roku 1931. Tvoria ju vedecká a vzdelávacia sekcia, ktorých cieľom je rozvíjať urologickú starostlivosť v Grécku. HUA vydáva odborný časopis „Grécka urológia“. Členskú základňu tvoria urológovia a ďalší špecializovaní zdravotnícki pracovníci. Asociácia má desať špecializovaných podsekcií. Preklad EAU Informácií pre pacientov do gréčtiny zabezpečila jej endourologická, laparospkopická a urologicko-technická sekcia.
Prečítajte si viac o HUA >

Poľská urologická asociácia (PUA)

Poľská urologická asociácia (PUA) bola založená v roku 1949. V súčasnosti ju tvoria tieto pracovné skupiny: Mladí urológovia, Endourológia a ESWL, Vojenskí urológovia, Sexuológia a andrológia, Asociácia urologických sestier. PUA aktívne sprístupňuje urologické informácie a poznatky pre širokú verejnosť, venuje sa novému výskumu v tejto oblasti a zabezpečuje preklad usmernení EAU do poľštiny. Asociácia zorganizovala viac ako 40 výročných vedeckých kongresov.
Prečítajte si viac o PUA >

Slovenská urologická asociácia (SUS)

Slovenská urologická asociácia je z historického pohľadu priamym pokračovateľom odborných aktivít Československej urologickej asociácie.  Jej slovenská vetva vznikla v roku 1957. Nezávislá Slovenská urologická spoločnosť bola založená v roku 1993 a momentálne má viac ako 370 členov. V nedávnej dobe spoločnosť vytvorila sekciu pre rezidentov ktorá združuje všetkých mladých lekárov v špecializačnom programe urológia. Samotné trvanie špecializačénho programu je na Slovensku 5 rokov.

Spolupráca s Českou urologickou spoločnosťou reprezentuje dôležitú súčasť medzinárodných aktivít Slovenskej urologickej spoločnosti. Ďalšou podstatnou medzinárodnou aktivitou je činnosť v  Európskej urologickej asociácii a v Central European Urological Office. V rámci tejto spolupráce sa v roku 2010 v Bratislavae uskutočnil 10.  Central European Meeting. Na výročnú konferenciu sa zaregistrovalo takmer 400 účastníkov s početnou medzinárodnou účasťou z priľahlých krajín ako Rumunsko, Poľsko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko.

Na Slovensku aktívne pôsobí 22 urologických pracovísk, ktoré sa venujú otvorenej operatíve tak ako aj  endoskopickým a laparoskopickým operáciám. Máme jedno centrum robotickej chirurgie a 5 centier pre transplantáciu obličiek.

Jedným za našich hlavných cieľov je je priniesť pacientom urologickú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť na najvyššej úrovni.

Španielska urologická asociácia (AEU)

Španielska urologická asociácia (AEU) bola založená v roku 1911 a má 1 897 aktívnych členov a 200 rezidentov. Asociácia vydáva odborný časopis „Actas Urológicas Españolas“, ktorý je zároveň oficiálnym odborným časopisom Americkej urologickej konfederácie (CAU). V AEU pôsobia pracovné skupiny zamerané na onkológiu, litiázu, laparoskopiu a robotiku, funkčnú urológiu, andrológiu, transplantácie a pediatriu. Výskumnú činnosť zastrešuje nadácia pre urologický výskum Fundación para la Investigación en Urología (FIU).
Prečítajte si viac o AEU>

Turecká urologická asociácia (TAU)

Turecká urologická asociácia (TAU) bola založená v roku 1933 a má 1 753 členov a 600 rezidentov. Asociácia vydáva „Turecký urologický žurnál“. V roku 2012 zorganizovala už 22. národný urologický kongres. V roku 2004 zorganizovala19. výročný kongres EAU v Istanbule a v roku 2010 6. konferenciu EAU pod názvom South Eastern European Meeting (SEEM). Vďaka vedeckej práci členov TAU je Turecko jednou z piatich krajín s najvyšším počtom vedecko-odborných publikácií v oblasti urológie. Poslaním asociácie je rozvíjať a zvyšovať kvalitu urologickej starostlivosti v Turecku.
Prečítajte si viac o TAU >

Kosovská urologická asociácia (UKK)

Kosovská urologická asociácia bola založená v Prištine v roku 2001. Asociácia organizuje sympóziá, ktorých sa zúčastňujú urológovia z Albánska, Macedónska, Turecka a Maďarska, ako aj prednášajúci z EAU. UKK tiež organizuje Dni prostaty pre laickú verejnosť a každoročný vedecký kongres o urologických problémoch. Všetci kosovskí urológovia sú členmi EAU.

Europa Uomo, Európska koalícia pacientov s rakovinou prostaty

Europa Uomo, Európska koalícia pacientov s rakovinou prostaty, zastupuje a podporuje pacientov s rakovinou prostaty a podporné organizácie pre pacientov s rakovinou prostaty a chorobami prostaty všeobecne. Našim cieľom je budovať verejné povedomie o týchto ochoreniach vrátane včasnej diagnostiky rakoviny prostaty u rizikových skupín, budovania špecializovaných zariadení na liečbu rakoviny prostaty, inštitucionalizovaného používania zdravotných indikátorov zameraných na pacientov, koordinácie výskumu, zlepšovania kvality života a znižovania úmrtnosti týchto pacientov.

Europa Uomo spolupracuje s odbornými organizáciami s cieľom zlepšiť spätnú väzbu od pacientov a zhromažďovať informácie o liečbe založenej na medicínskych dôkazoch pre potreby vzdelávania v oblasti holistickej starostlivosti. Europa Uomo spolupracuje s ďalšími pacientskymi podpornými skupinami v duchu vzájomnej solidarity a podpory.