Terimler sözlüğü

İdrar kaçırma

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Açık cerrahi

Cerrahin yapılara veya organlara ulaşabilmek için cilt ve dokuları keserek yaptığı cerrahi işlem.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Bir işlemden önce, acı hissetmemenizi sağlamak için size ilaç verilecektir. Genel anestezi altına iken bilinciniz yerinde değildir ve size neler olduğunun farkında olmazsınız. Spinal veya lokal anestezi altına iken işlemin yapıldığı vücut bölgenizde acı hissetmezsiniz. Anestezi, işlemden sonra yavaş yavaş yok olur.

Aralıklı kateter

İdrar yapmanıza yardımcı olmak için üretra ve mesaneye yerleştirilen tüp. Gün içerisinde mesaneyi tam olarak boşaltmak için aralıklı kateter bir kaç kez elle yerleştirilir ve çıkarılır.

Aşırı Aktif Mesane (AAM)

Ani sıkışma hissi, idrar kaçırma, sık idrara çıkma ve noktüriyi de içeren depolama tipindeki idrar semptomlarının bütünüdür.

Bağ

İki kemik veya kıkırdak dokuları birbirine bağlayan ya da eklemi bir arada tutan sert, esnek, fibröz dokuların kısa bant halidir.

Bilgisayarlı tomografi (BT)

Vücudun X ışını ile seri görüntülerinin alındığı görüntüleme metodu. BT, bilgisayarlı tomografinin kısaltmasıdır.

Cystoscope

A type of endoscope which is used in the urethra (see also Endoscope, Urethra).

Detrüsor

Mesane duvarında bulunan düz kastır. Detrüsor kası mesanenin idrar depolamasına imkan tanımak için gevşer ve işeme sırasında idrarı boşaltmak için kasılır.

Endoskop

Vücudun içini incelemek maksadıyla tüpe benzeyen bir gereçtir. Esnek veya katı olabilir.

Fatigue

Normalden daha fazla yorgunluğunuzu, enerjinizin kalmadığını, uyumanıza rağmen daha iyi hissetmemizi tanımlar. Ayrıca eklem, kas ve göğüs ağrısı hissedebilirsiniz.

Görüntüleme

Ultrason, röntgen veya diğer tarama yöntemleri ile vücudun görüntülerinin çekilmesidir.

İdrar kaçırma

İstemsiz bir şekilde idrarın tutulamaması, kaçırma.

İdrar sızıntısı

İdrarın mesaneden kazara kaçması.

İdrar Yapma Sıklığı

Genellikle günde 8 kezden daha fazla olmakla birlikte her zamankinden daha sık idrara çıkma durumuna denir.

İdrar yolları

İdrarı üreten, vücutta taşıyan ve vücut dışına atan organ sistemi. İki böbrek, iki üreter, mesane ve üretradan oluşur.  Erkeklerde üretranın daha uzun olmasının dışında kadın ve erkekte idrar yolları benzerdir.

İkinci basamak tedavi

İlk tedavi başarısız olduğunda veya fayda göstermemeye başladığında verilen tedavi.

İlk basamak tedavi

Bir hastalık için verilen ilk tedavidir. Sıklıkla standart tedavi seçeneklerinin bir parçasıdır.

İnvazif

Doktorun vücuda ya da vücudun bazı bölümlerine aletler yerleştirerek gerçekleştirdiği herhangi bir işlem.

İşeme döngüsü

İşeme döngüsü iki kısımdan oluşur. İlki; mesanenin idrar ile dolmasıdır. Bunu mesanenin boşaldığı işeme aşaması takip eder.

İyi huylu prostat büyümesi

Yaş ile birlikte gelişen hormonal değişiklikler ile ilişkili prostat büyümesi.

Jinekolojik

Kadın üreme sistemi (Vajina, uterus, overler ve memeler dahil) sağlığıyla ilişkilidir.

Kalıcı kateter

İdrar yapmanıza yardımcı olmak için üretra ve mesaneye yerleştirilen bir tüp.

Karışık tipte idrar kaçırma

Hem stres tipinde, hem de sıkışma tipinde idrar kaçırma semptomlarının birlikte bulunması.

Kateter

Vücuda sıvı vermek veya vücuttan sıvıları çekmek için içi boş, esnek bir tüptür. Ürolojide sondalar çoğunlukla mesaneden idrarı boşaltmak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon

Herhangi bir tedavi seçeneğini sakıncalı kılan belirti veya durum.

Labia

Vajinanın her iki yanındaki vulvanın iç ve dış katlantıları.

Laparoskopik cerrahi

Cerrahin ciltten dokuya kadar kesiye ihtiyaç duymadığı minimal invaziv cerrahi tekniği. Cerrah karnınızda küçük kesilerden cerrahi aletleri sokar.

Mesane

Böbreklerden idrarı toplayan organdır.

Mesane boynu

Mesaneye üretraya bağlayan bir grup kastır. Bu kaslar, idrarı mesanede tutmak için kasılır ve idrarın üretradan geçişini sağlamak için gevşer.

Mesane duvarı

Mesaneye şeklini veren farklı doku katmanlarıdır.

Minimal invaziv cerrahi

Ciltten dokuya kesinin gerekmediği cerrahi işlemdir. Cerrahi aletler karin duvarında yapılan küçük kesiler ile içeri sokulur.

MRI tarama

Manyetik rezonans görüntüleme güçlü manyetik alanda radyo dalgalarının vücudun görüntülenmesi için kullanıldığı yöntemdir.

Noktüri

Gece idrar yapmak için uyanma gereksinimi.

Nörojenik alt idrar yolu disfonksiyonu

Sinir sistemindeki problemler nedeniyle alt üriner sistemde meydana gelen bir komplikasyon ve onun yarattığı fonksiyon bozulmasıdır.

Östrojen

Vücudun kadınsal özelliklerini kontrol eden ana kadın cinsiyet hormonu. Üreme sistemi ve menstrüel döngü için önemlidir.

Ped testi

Ped testi süresince doktorunuz sizden emici özelliği olan bir ped kullanmanızı isteyecektir. Genellikle test 1- 24 saat arası sürer. Ped tarafından emilen idrar miktarını ölçmeniz gerekir.

Pelvik taban kasları

Mesane ve rektumun da dahil olduğu pelvik organları destekleyen kaslar.

Perine

Anüs ile skrotum veya vulva arasındaki bölge.

Pezer

Enfeksiyon tedavisi için veya kontraseptif olarak vajina içine yerleştirilen küçük çözünebilir blok. Aynı zamanda uterusu desteklemek için vajinaya yerleştirilen elastik veya sert alet anlamında da kullanılır.

Post void residual urine (PVR)

The amount of urine left in the bladder after urination.

Prostat

Meniyi taşıyan sıvıyı üreten bezdir. Mesanenin altında ve üretranın etrafında bulunan bu bez erkek alt üriner sisteminde yer almaktadır.

Prostatektomi

Prostatın bir parçasının çıkarıldığı cerrahi işlem.

Rektum

Anüste sonlanan, kalın bağırsağın son kısmı.

Retropubik

Pelvik kemiğin arkası.

Sistoskopi

Doktorun üretradan sokulan bir sistoskop ile vücudunuzun içine baktığı bir işlemdir.

Sıkışma tipi idrar kaçırma

Erteleyemediğiniz aniden idrar yapma isteğiniz sonrası ortaya çıkan sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Mesane kası aniden kasılır ve istememenize rağmen idrar yaparsınız.

Skrotum

Testislerin içinde bulunduğu derinin oluşturduğu kese.

Stres tipi idrar kaçırma

Üretra veya üretral sfinkterin dolu mesane basıncına karşı koyamadığı durum. Bunun sonucunda, alt üriner sisteminiz üzerindeki basıncın aniden artmasıyla idrar kaçırırsınız. Öksürme, hapşırma, gülme, koşma veya zıplama gibi egzersizler, market torbası gibi ağır şeyleri taşıma sırasında meydana gelebilir.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Titanyum port

Artifisyel Üriner Sfinkterin (AÜS) metal olmayan parçası. Sfinkterin içindeki basıncı ayarlamaya yarar.

Ultrasonografi

Vücudun içinin yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntülenmesi tekniği (ultrason).

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.

Üriner sfinkter

İdrarın mesaneden, üretra kanalıyla çıkışını kontrol etmek amacıyla kullanılan kaslardır. Bu kaslardan birisi kasıldığında üretra kapanarak geçirmez hale gelir.

Üroflovmetre

Üroflovmetri testi sırasında kullanılan özel bir hunidir. Huni,  yapılan idrar miktarını, saniyedeki idrar akışını ve işemenizi bitirene kadar olan işeme süresini ölçen bir cihaza bağlıdır.g.

Ürolog

İdrar yolları ve cinsel organların sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktor.

Vajina

Kadınlarda, dış genital organlardan rahim ağzına kadar uzanan kaslı yapıda bir tüptür.

Vulva

Kadın dış genital organları.