Unë jam mjek

Afishja

Afishja

Kjo afishe është pjesë e Informacionit për Pacientin të EAU. Ju mund ta përdorni këtë afishe gjatë konsultimeve përveç fletëpalosjeve të informacionit për pacientin.

PDF | 29-02-2016 | 429.78 KB | Download