• Go to:

Kasa invaziv olmayan mesane kanseri nedir?

Kasa-invaziv-olmayan-mesane kanseri, diğer adıyla yüzeyel mesane kanseri, mesane duvarının derin katmanlarına kadar büyümemiş kanserdir.

Büyüme şekline göre üç alt tipi vardır:

  • Ta evreli tümörler mesanenin iç astar tabakasıyla sınırlıdır.
  • T1 tümörler, mesane iç tabakasının altındaki bağ dokusuna invaze olmuştur ama mesane duvarı kasına kadar ilerlememiştir.
  • Tis tümörler düz kadifemsi tümörlerdir, aynı zamanda in situ kanser (CIS) olarak da bilinirler, mesane duvarıyla sınırlıdır ancak mesanenin daha derin tabakalarına yayılma açısından potansiyel olarak yüksek risklidirler.

Ta ve T1 evre tümörler, genellikle üzüm salkımı şeklinde (papiller diye de adlandırılır) ve mesanenin ortasına doğru büyürler, daha derin mesane tabakalarına doğru büyümezler. Cerrahınız bu büyüyen yapıları, transüretral mesane tümörü rezeksiyonu (TURBT) denilen bir yöntemle çıkartabilir.

Şekil. 1: Tümör evresi (T) ve alt tipleri.
Şekil. 1: Tümör evresi (T) ve alt tipleri.

Tedavi Seçenekleri

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu

TURBT mesane tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır (rezeksiyon). Bu işlem hem tanısal hem de tedavi edicidir. Tanısaldır çünkü cerrah tümörü ve mikroskop altında incelenmesi gereken ek dokuları çıkarır (histolojik değerlendirme). TURBT aynı zamanda tedavi edicidir çünkü görülebilen tüm tümörlerin tamamen çıkartılması bu kanser için bir tedavidir. Tam ve doğru TURBT, hastalığın iyi ilerlemesi için önemlidir. Bazı olgularda, birkaç hafta sonra yeniden cerrahi gerekir.

error: Content is protected !!