• Go to:

Obličkové nádory sa môžu rozšíriť do iných orgánov alebo vzdialených lymfatických uzlín. V takom prípade hovoríme o metastatickom ochorení. Pri metastatickom ochorení je nádor obličky označovaný ako primárny nádor a nádory v ostatných orgánoch sa nazývajú metastázy. Lekár vám môže odporučiť liečiť metastatické ochorenie chirurgicky, zvyčajne v kombinácií s antiangiogénnou liečbou, tiež nazývanou cielená liečba. V zriedkavých prípadoch sa môže použiť imunoterapia. Na liečbu metastáz sa môže odporučiť rádioterapia.

Vo všeobecnosti je metastatické ochorenie nevyliečiteľné. Liečba metastatického ochorenia je zameraná na redukciu veľkosti primárneho nádoru a metastáz. Zvýši sa tým šanca na predĺženie života a zmiernenie príznakov.

V tejto časti sú opísané rôzne možnosti liečby, ktoré by ste mali prediskutovať so svojim lekárom.

V texte sú uvedené všeobecné informácie, ktoré nemusia byť prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Uvedomte si, prosím, že konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Čo je metastatická rakovina obličky?

Pri metastázovaní rakoviny obličky sa nádor zvyčajne šíri do pľúc, kostí, vzdialených lymfatických uzlín alebo do mozgu (Obr. 1). Metastázy je možné zachytiť na CT vyšetrení, buď pri prvotnej diagnóze, alebo pri pravidelných kontrolných vyšetreniach po liečbe. Možno ich odhaliť aj vďaka tomu, že spôsobujú určité príznaky. Metastatické ochorenie môže byť asymptomatické, alebo môže vyvolávať rôzne príznaky v závislosti od miesta šírenia nádoru. Najčastejším príznakom je v prípade pľúcnych metastáz pretrvávajúci kašeľ, alebo v prípade šírenia do kostí ich bolesť.

Obr. 1 – Metastatická rakovina obličky sa môže rozšíriť do pľúc, do kostí alebo do mozgu.
Obr. 1 – Metastatická rakovina obličky sa môže rozšíriť do pľúc, do kostí alebo do mozgu.

Možnosti liečby

Ak máte metastatické ochorenie, odporúča sa chirurgické odstránenie obličky na zmenšenie veľkosti nádoru a úľavu od bolesti. Táto operácia sa nazýva cytoreduktívna nefrektómia. Výkon je možný len v prípade, ak ste schopní operáciu podstúpiť. Úspešná operácia môže predĺžiť život a zmierniť vedľajšie účinky.

Ak metastázy spôsobujú intenzívnu bolesť alebo iné príznaky, môže byť potrebná ďalšia operácia na ich odstránenie. Lekár vám ju môže navrhnúť, ak je možné nádory odstrániť a ak ste schopní podstúpiť náročnú operáciu.

Ak primárny nádor nie je príliš veľký alebo ak vaša druhá oblička dostatočne nepracuje, môže vám lekár navrhnúť cytoreduktívnu parciálnu nefrektómiu. Počas tejto operácie ponecháva lekár čo najviac neporušeného zdravého obličkového tkaniva.

Pri metastatickom ochorení sa zvyčajne kombinuje chirurgická liečba s medikamentóznou liečbou. Pri rakovine obličky existuje niekoľko typov medikamentóznej liečby:

Antiangiogénna liečba, často označovaná ako cielená liečba
Imunoterapia
Chemoterapia v kombinácii s imunoterapiou

Najbežnejšie používaná medikamentózna liečba pri rakovine obličky je antiangiogénna liečba.

Na zmenšenie nádoru a jeho následné odstránenie vám môže lekár odporučiť medikamentóznu liečbu. V niektorých prípadoch sa antiangiogénna liečba používa predoperačne s cieľom zistiť, ako rakovina na liečbu zareaguje. Ak reaguje dobre, v liečbe sa po operácii pokračuje. Je tiež možné, že lekár vám medikamentóznu liečbu odporučí iba pooperačne.

Ak je operácia vylúčená, s medikamentóznou liečbou sa začne okamžite. Tieto lieky ovplyvňujú mechanizmy rastu nádoru. Vo všeobecnosti sa používa antiangiogénna liečba. V zriedkavých prípadoch sa môže odporučiť imunoterapia. Medikamentózna liečba môže priniesť úľavu od príznakov a zmenšiť primárny nádor a metastázy.

Ak metastázy spôsobujú príznaky aj po operácii alebo počas medikamentóznej liečby, úľavu od ťažkostí môže priniesť aj rádioterapia.

Témy, o ktorých by ste mali hovoriť so svojom lekárom pri plánovaní postupu starostlivosti:

  • Vaša anamnéza
  • Funkčnosť obličiek
  • Či máte jeden alebo viacero nádorov v jednej alebo oboch obličkách
  • Kam sa rakovina rozšírila
  • Možnosti liečby dostupné vo vašej nemocnici
  • Odbornosť vášho lekára. Opýtajte sa lekára na jeho skúsenosti s odporúčanou liečbou
  • Vaše osobné preferencie a hodnoty
  • Podpora počas liečby

Paliatívna starostlivosť

Úplné vyliečenie rakoviny obličky niekedy nie je možné. Ak liečba prestáva byť úspešná, lekár vám môže navrhnúť paliatívnu starostlivosť, aby ste sa cítili lepšie.

error: Content is protected !!